Die beste Methode um Mandarin sprechen und schreiben zu lernen - einschließlich korrekter Aussprache, Pinyin, Beispielsatz, Strichreihenfolge und deutscher Bedeutung
TCM-WÖRTERBUCH

Han Trainer TCM Wörterbuch Chinesisch - Deutsch

Alle Akupunktur-Punkte der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zum Nachschlagen auf einer Seite

 

Dieses chinesisch-deutsche Wörterbuch ist in Bearbeitung. Mehr chinesische Begriffe, ein schöneres Webdesign etc. werden im Laufe der Zeit entstehen.
Was jetzt schon perfekt funktioniert: Lernen Sie Chinesisch mit unserem Vokabeltrainer!


Wortliste: (Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers (Strg-F) oder nutzen Sie die Volltextsuche)

Pinyin (einfach)  Pinyin (mit Ton­zeichen)  Chine­sische Schrift­zeichen  Bezeichnung des Punktes
 


zhong fuzhōng fŭ
中府
Lunge 1
yun menyún mén
云门
Lunge 2
tian futiān fŭ
天府
Lunge 3
xia baixiá bái
侠白
Lunge 4
chi zechĭ zé
尺泽
Lunge 5
kong zuikŏng zuì
孔最
Lunge 6
lie queliè quē
列缺
Lunge 7
jing qujīng qú
经渠
Lunge 8
tai yuantài­ yuān
太渊
Lunge 9
yu jiyú jì
鱼际
Lunge 10
shao shangshào shāng
少商
Lunge 11
shang yangshāng yáng
商阳
Dickdarm 1
er jianèr jiān
二间
Dickdarm 2
san jiansān jiān
三间
Dickdarm 3
he guhé gŭ
合谷
Dickdarm 4
yang xiyáng xī
阳溪
Dickdarm 5
pian lipiān lì
偏历
Dickdarm 6
wen liuwēn liū
温溜
Dickdarm 7
xia lianxià lián
下廉
Dickdarm 8
shang lianshàng lián
上廉
Dickdarm 9
shou­ san lishŏu sān lĭ
手三里
Dickdarm 10
qu chiqū chí
曲池
Dickdarm 11
zhou jiaozhŏu jiáo
肘髎
Dickdarm 12
shou­ wu lishŏu wŭ lĭ
手五里
Dickdarm 13
bi naobì nào­
臂臑
Dickdarm 14
jian yujiān yú
肩髃
Dickdarm 15
ju gujù gŭ
巨骨
Dickdarm 16
tian dingtiān dĭng
天鼎
Dickdarm 17
fu tufú­ tū
扶突
Dickdarm 18
he liaohé liáo
禾髎
Dickdarm 19
ying­ xiang­­­yíng­ xiāng
迎香
Dickdarm 20
cheng qichéng­ qì
承泣
Magen 1
si baisì bái
四白
Magen 2
ju liaojù liáo
巨髎
Magen 3
di cangdì cāng
地仓
Magen 4
da yingdà yíng­
大迎
Magen 5
jia chejiá chē
颊车
Magen 6
xia guanxià guān
下关
Magen 7
tou weitóu wéi­
头维
Magen 8
ren yingrén yíng­
人迎
Magen 9
shui tushuĭ tū
水突
Magen 10
qi sheqì shè
气舍
Magen 11
que penquē pén
缺盆
Magen 12
qi huqì hù
气户
Magen 13
ku fangkù fáng­
库房
Magen 14
wu yiwū yì
屋翳
Magen 15
ying­ chuang­yīng chuāng
膺窗
Magen 16
ru zhongrŭ zhōng
乳中
Magen 17
ru genrŭ gēn
乳根
Magen 18
bu rongbù­ róng
不容
Magen 19
cheng manchéng­ măn
承满
Magen 20
liang menliáng mén
梁门
Magen 21
guan menguān mén
关门
Magen 22
tai yitài­ yĭ
太乙
Magen 23
hua rou menhuá ròu mén
滑肉门
Magen 24
tian shutiān shū
天枢
Magen 25
wai lingwài líng
外陵
Magen 26
da judà jù
大巨
Magen 27
shui daoshuĭ dào
水道
Magen 28
gui laiguī lái
归来
Magen 29
qi chongqì chōng
气冲
Magen 30
bi guanbì guān
髀关
Magen 31
fu tufú­ tù
伏兔
Magen 32
yin shiyīn shì
阴市
Magen 33
liang qiuliáng qiū
梁丘
Magen 34
du bidú bí
犊鼻
Magen 35
zu san lizú sān lĭ
足三里
Magen 36
shang ju xushàng jù xū
上巨虚
Magen 37
tiao koutiáo­ kŏu
条口
Magen 38
xia ju xuxià jù xū
下巨虚
Magen 39
feng longfēng lóng
丰隆
Magen 40
jie xijiĕ xī
解溪
Magen 41
chong­ yangchōng yáng
冲阳
Magen 42
xian guxiàn gŭ
陷谷
Magen 43
nei tingnèi tíng­
内庭
Magen 44
li duilì duì
厉兑
Magen 45
yin baiyín bái
隐白
Milz 1
da dudà dū
大都
Milz 2
tai baitài­ bái
太白
Milz 3
gong sungōng sūn
公孙
Milz 4
shang qiushāng qiū
商丘
Milz 5
san yin jiaosān yīn jiāo
三阴交
Milz 6
lou gulòu gŭ
漏谷
Milz 7
di jidì jī
地机
Milz 8
yin ling quanyīn líng quán
阴陵泉
Milz 9
xue haixuè hăi
血海
Milz 10
ji menjī mén
箕门
Milz 11
chong menchōng mén
冲门
Milz 12
fu shefŭ shè
府舍
Milz 13
fu jiefù­ jié
腹结
Milz 14
da hengdà héng
大横
Milz 15
fu aifù­ āi
腹哀
Milz 16
shi doushí dòu
食窦
Milz 17
tian xitiān xī
天溪
Milz 18
xiong­ xiang­­­xiōng xiāng
胸乡
Milz 19
zhou rongzhōu róng
周荣
Milz 20
da baodà bāo
大包
Milz 21
ji quanjí quán
极泉
Herz 1
qing­ ling quanqīng líng quán
青灵
Herz 2
shao haishào hăi
少海
Herz 3
ling daolíng dào
灵道
Herz 4
tong litōng lĭ
通里
Herz 5
yin xiyīn xī
阴郄
Herz 6
shen menshén mén
神门
Herz 7
shao fushào fŭ
少府
Herz 8
shao chong­shào chōng
少冲
Herz 9
shao zeshào zé
少泽
Dünndarm 1
qian guqián gŭ
前谷
Dünndarm 2
hou xihòu xī
后溪
Dünndarm 3
wan guwàn gŭ
腕骨
Dünndarm 4
yang guyáng gŭ
阳谷
Dünndarm 5
yang laoyăng lăo
养老
Dünndarm 6
zhi zhengzhī zhèng
支正
Dünndarm 7
xiao haixiăo hăi
小海
Dünndarm 8
jian zhenjiān zhēn
肩贞
Dünndarm 9
nao shunào­ shù
臑腧
Dünndarm 10
tian zongtiān zōng
天宗
Dünndarm 11
bing fengbĭng fēng
秉风
Dünndarm 12
qu yuanqū yuán­
曲垣
Dünndarm 13
jian wai shujiān wài shù
肩外俞
Dünndarm 14
jian zhong shujiān zhōng shù
肩中俞
Dünndarm 15
tian chuang­tiān chuāng
天窗
Dünndarm 16
tian rongtiān róng
天容
Dünndarm 17
quan liaoquán liáo
颧髎
Dünndarm 18
ting gongtīng gōng
听宫
Dünndarm 19
jing mingjīng míng
睛明
Blase 1
zan zhuzàn zhú
攒竹
Blase 2
mei chongméi chōng
眉冲
Blase 3
qu chaqū chā
曲差
Blase 4
wu chuwŭ chù
五处
Blase 5
cheng­ guang­chéng­ guāng
承光
Blase 6
tong tiantōng tiān
通天
Blase 7
luo queluò­ què
络却
Blase 8
yu zhenyù zhĕn
玉枕
Blase 9
tian zhutiān zhù
天柱
Blase 10
da zhudà zhù
大杼
Blase 11
feng menfēng mén
风门
Blase 12
fei shufèi shù
肺俞
Blase 13
jue yin shujué yīn shù
厥阴俞
Blase 14
xin shuxīn shù
心俞
Blase 15
du shudū shù
督俞
Blase 16
ge shugé shù
膈俞
Blase 17
gan shugān shù
肝俞
Blase 18
dan shudăn shù
胆俞
Blase 19
pi shupí shù
脾俞
Blase 20
wei shuwèi shù
胃俞
Blase 21
san jiao shusān jiāo shù
三焦俞
Blase 22
shen shushén shù
肾俞
Blase 23
qi hai shuqì hăi shù
气海俞
Blase 24
da chang­ shudà cháng shù
大肠俞
Blase 25
guan yuan­ shuguān yuán­ shù
关元俞
Blase 26
xiao­ chang­ shuxiăo cháng shù
小肠俞
Blase 27
pang guang­ shupáng guāng shù
膀胱俞
Blase 28
zhong lu shuzhōng lŭ shù
中膂俞
Blase 29
bai­ huan shubái huán shù
白环俞
Blase 30
shang liaoshàng liáo
上髎
Blase 31
ci liaocì liáo
次髎
Blase 32
zhong liaozhōng liáo
中髎
Blase 33
xia liaoxià liáo
下髎
Blase 34
hui yanghuì yáng
会阳
Blase 35
cheng fuchéng­ fú­
承扶
Blase 36
yin menyīn mén
殷门
Blase 37
fu xifú­ xì
浮郄
Blase 38
wei yangwĕi yáng
委阳
Blase 39
wei zhongwĕi zhōng
委中
Blase 40
fu fenfù­ fēn
附分
Blase 41
po hupò hù
魄户
Blase 42
gao huang shugāo huāng shù
膏肓俞
Blase 43
shen tangshén táng­
神堂
Blase 44
yi xiyì xī
譩譆
Blase 45
ge guangé guān
膈关
Blase 46
hun menhún mén
魂门
Blase 47
yang gangyáng gāng
阳纲
Blase 48
yi sheyì shè
意舍
Blase 49
wei cangwèi cāng
胃仓
Blase 50
huang menhuāng mén
肓门
Blase 51
zhi shizhì shì
志室
Blase 52
bao huangbāo huāng
胞肓
Blase 53
zhi bianzhì biān
秩边
Blase 54
he yanghé yáng
合阳
Blase 55
cheng jinchéng­ jīn
承筋
Blase 56
cheng­ shanchéng­ shān
承山
Blase 57
fei yangfēi yáng
飞扬
Blase 58
fu yangfū yáng
跗阳
Blase 59
kun lunkūn lún
昆仑
Blase 60
pu canpú cān
仆参
Blase 61
shen maishēn mài
申脉
Blase 62
jin menjīn mén
金门
Blase 63
jing gujīng gŭ
京骨
Blase 64
shu gushù gŭ
束骨
Blase 65
tong gutōng gŭ
足通谷
Blase 66
zhi yinzhì yīn
至阴
Blase 67
yong quanyŏng quán
涌泉
Niere 1
ran gurán gŭ
然谷
Niere 2
tai xitài­ xī
太溪
Niere 3
da zhongdà zhōng
大钟
Niere 4
shui quanshuĭ quán
水泉
Niere 5
zhao haizhào hăi
照海
Niere 6
fu liufù­ liū
复溜
Niere 7
jiao xinjiāo xìn
交信
Niere 8
zhu binzhú bīn
筑宾
Niere 9
yin guyīn gŭ
阴谷
Niere 10
heng guhéng gŭ
横骨
Niere 11
da hedà hè
大赫
Niere 12
qi xueqì xuè
气穴
Niere 13
si mansì măn
四满
Niere 14
zhong zhuzhōng zhù
中注
Niere 15
huang shuhuāng shù
肓俞
Niere 16
shang qushāng qū
商曲
Niere 17
shi guanshí guān
石关
Niere 18
yin duyīn dū
阴都
Niere 19
tong gutōng gŭ
腹通谷
Niere 20
you menyōu mén
幽门
Niere 21
bu langbù­ láng
步廊
Niere 22
shen fengshén fēng
神封
Niere 23
ling xulíng xū
灵墟
Niere 24
shen cangshén cáng
神藏
Niere 25
yu zhongyù zhōng
彧中
Niere 26
shu fushù fŭ
俞府
Niere 27
tian chitiān chí
天池
Perikard 1
tian quantiān quán
天泉
Perikard 2
qu zeqū zé
曲泽
Perikard 3
xi menxī mén
郄门
Perikard 4
jian shijiān shĭ
间使
Perikard 5
nei guannèi guān
内关
Perikard 6
da lingdà líng
大陵
Perikard 7
lao gongláo gōng
劳宫
Perikard 8
zhong chong­zhōng chōng
中冲
Perikard 9
guan chong­guān chōng
关冲
Drei-Erwärmer 1
ye menyè mén
液门
Drei-Erwärmer 2
zhong zhuzhōng zhŭ
中渚
Drei-Erwärmer 3
yang chiyáng chí
阳池
Drei-Erwärmer 4
wai guanwài guān
外关
Drei-Erwärmer 5
zhi gouzhī gōu
支沟
Drei-Erwärmer 6
hui zonghuì zōng
会宗
Drei-Erwärmer 7
san yang luo­sān yáng luò­
三阳络
Drei-Erwärmer 8
si dusì dú
四渎
Drei-Erwärmer 9
tian jingtiān jĭng
天井
Drei-Erwärmer 10
qing­ leng yuan­qīng lĕng yuān
清泠渊
Drei-Erwärmer 11
xiao luoxiāo luò­
消泺
Drei-Erwärmer 12
nao huinào­ huì
臑会
Drei-Erwärmer 13
jian liaojiān liáo
肩髎
Drei-Erwärmer 14
tian liaotiān liáo
天髎
Drei-Erwärmer 15
tian youtiān yŏu
天牖
Drei-Erwärmer 16
yi fengyì fēng
翳风
Drei-Erwärmer 17
chi maichì mài
瘈脉
Drei-Erwärmer 18
lu xilú xī
颅息
Drei-Erwärmer 19
jiao sunjiăo sūn
角孙
Drei-Erwärmer 20
er menĕr mén
耳门
Drei-Erwärmer 21
he liaohé liáo
和髎
Drei-Erwärmer 22
si zhu kong­sī zhú kōng
丝竹空
Drei-Erwärmer 23
tong­ zi liaotóng zĭ liáo
瞳子髎
Gallenblase 1
ting huitīng huì
听会
Gallenblase 2
shang guanshàng guān
上关
Gallenblase 3
han yanhàn yàn
颔厌
Gallenblase 4
xuan luxuán lú
悬颅
Gallenblase 5
xuan lixuán lí
悬厘
Gallenblase 6
qu binqū bìn
曲鬓
Gallenblase 7
shuai gushuài gŭ
率谷
Gallenblase 8
tian chong­tiān chōng
天冲
Gallenblase 9
fu baifú­ bái
浮白
Gallenblase 10
tou qiao yintóu qiào yīn
头窍阴
Gallenblase 11
wan guwán gŭ
完骨
Gallenblase 12
ben shenbĕn shén
本神
Gallenblase 13
yang baiyáng bái
阳白
Gallenblase 14
lin qilín qì
临泣
Gallenblase 15
mu chuangmù chuāng
目窗
Gallenblase 16
zheng ying­zhèng yíng­
正营
Gallenblase 17
cheng­ lingchéng­ líng
承灵
Gallenblase 18
nao kongnăo kōng
脑空
Gallenblase 19
feng chifēng chí
风池
Gallenblase 20
jian jingjiān jĭng
肩井
Gallenblase 21
yuan yeyuān yè
渊腋
Gallenblase 22
zhe jinzhé jīn
辄筋
Gallenblase 23
ri yuerì yuè
日月
Gallenblase 24
jing menjīng mén
京门
Gallenblase 25
dai maidài mài
带脉
Gallenblase 26
wu shuwŭ shū
五枢
Gallenblase 27
wei daowéi­ dào
维道
Gallenblase 28
ju liaojū liáo
居髎
Gallenblase 29
huan tiaohuán tiào
环跳
Gallenblase 30
feng shifēng shì
风市
Gallenblase 31
zhong duzhōng dú
中渎
Gallenblase 32
yang guanyáng guān
阳关
Gallenblase 33
yang ling quanyáng líng quán
阳陵泉
Gallenblase 34
yang jiaoyáng jiāo
阳交
Gallenblase 35
wai qiuwài qiū
外丘
Gallenblase 36
guang­ mingguāng míng
光明
Gallenblase 37
yang fuyáng fŭ
阳辅
Gallenblase 38
xuan zhongxuán zhōng
悬钟
Gallenblase 39
qiu xuqiū xū
丘墟
Gallenblase 40
lin qilín qì
临泣
Gallenblase 41
di wu huidì wŭ huì
地五会
Gallenblase 42
xia xixiá xī
侠溪
Gallenblase 43
qiao yinqiào yīn
窍阴
Gallenblase 44
da dundà dūn
大敦
Leber 1
xing jianxíng­ jiān
行间
Leber 2
tai chongtài­ chōng
太冲
Leber 3
zhong fengzhōng fēng
中封
Leber 4
li goulí gōu
蠡沟
Leber 5
zhong duzhōng dū
中都
Leber 6
xi guanxī guān
膝关
Leber 7
qu quanqū quán
曲泉
Leber 8
yin baoyīn bāo
阴包
Leber 9
wu liwŭ lĭ
足五里
Leber 10
yin lianyīn lián
阴廉
Leber 11
ji maijí mài
急脉
Leber 12
zhang menzhāng mén
章门
Leber 13
qi menqī mén
期门
Leber 14
hui yinhuì yīn
会阴
Ren Mai 1
qu guqū gŭ
曲骨
Ren Mai 2
zhong jizhōng jí
中极
Ren Mai 3
guan yuanguān yuán­
关元
Ren Mai 4
shi menshí mén
石门
Ren Mai 5
qi haiqì hăi
气海
Ren Mai 6
yin jiaoyīn jiāo
阴交
Ren Mai 7
shen queshén què
神阙
Ren Mai 8
shui fenshuĭ fēn
水分
Ren Mai 9
xia wanxià wăn
下脘
Ren Mai 10
jian lijiàn lĭ
建里
Ren Mai 11
zhong wanzhōng wăn
中脘
Ren Mai 12
shang wanshàng wăn
上脘
Ren Mai 13
ju quejù què
巨阙
Ren Mai 14
jiu weijiū wĕi
鸠尾
Ren Mai 15
zhong ting­zhōng tíng­
中庭
Ren Mai 16
shan zhongshān zhōng
膻中
Ren Mai 17
yu tangyù táng­
玉堂
Ren Mai 18
zi gongzĭ gōng
紫宫
Ren Mai 19
hua gaihuá gài
华盖
Ren Mai 20
xuan jixuán jī
璇玑
Ren Mai 21
tian tutiān tú
天突
Ren Mai 22
lian quanlián quán
廉泉
Ren Mai 23
cheng­ jiangchéng­ jiāng
承浆
Ren Mai 24
chang­ qiangcháng qiáng
长强
Du Mai 1
yao shuyāo shù
腰俞
Du Mai 2
yao yang guanyāo yáng guān
腰阳关
Du Mai 3
ming menmìng mén
命门
Du Mai 4
xuan shuxuán shū
悬枢
Du Mai 5
ji zhongjĭ zhōng
脊中
Du Mai 6
zhong shuzhōng shū
中枢
Du Mai 7
jin suojīn suō
筋缩
Du Mai 8
zhi yangzhì yáng
至阳
Du Mai 9
ling tailíng tái
灵台
Du Mai 10
shen daoshén dào
神道
Du Mai 11
shen zhushēn zhù
身柱
Du Mai 12
tao daotáo dào
陶道
Du Mai 13
da zhuidà zhuī
大椎
Du Mai 14
ya menyă mén
哑门
Du Mai 15
feng fufēng fŭ
风府
Du Mai 16
nao hunăo hù
脑户
Du Mai 17
qiang jianqiáng jiān
强间
Du Mai 18
hou dinghòu dĭng
后顶
Du Mai 19
bai huibăi huì
百会
Du Mai 20
qian dingqián dĭng
前顶
Du Mai 21
xin huixìn huì
囟会
Du Mai 22
shang xing­shàng xīng
上星
Du Mai 23
shen tingshén tíng­
神庭
Du Mai 24
su liaosù liáo
素髎
Du Mai 25
ren zhongrén zhōng
人中
Du Mai 26
dui duanduì duān
兑端
Du Mai 27
yin jiaoyín jiāo
龈交
Du Mai 28

nach oben

361 Wörter, 361 ( 100.0% ) davon mit deutscher Übersetzung    
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt | Kontakt & Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen     
Version 5.40 / Letzte Aktualisierung: 2023-07-15